Algemene Voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden van Swibe
De Swibe-website op swibe.nl is een auteursrechtelijk beschermd werk van Swibe. Bepaalde functies van de site kunnen onderworpen zijn aan aanvullende richtlijnen, voorwaarden of regels, die in verband met dergelijke functies op de site zullen worden geplaatst.

Al dergelijke aanvullende voorwaarden, richtlijnen en regels zijn door middel van verwijzing in deze voorwaarden opgenomen.

In deze gebruiksvoorwaarden worden de wettelijk bindende voorwaarden beschreven die toezicht houden op uw gebruik van de site. DOOR AAN TE MELDEN OP DE SITE, BENT U AAN DEZE VOORWAARDEN EN U verklaart dat u de autoriteit en capaciteit heeft om deze Voorwaarden aan te gaan. JE MOET TEN MINSTE 18 JAAR OUD ZIJN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE SITE. INDIEN U HET NIET AKKOORD GAAT MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN, LOG DAN NIET IN OP DE SITE EN / OF GEBRUIK DE SITE.

Toegang tot de website
Onderworpen aan deze voorwaarden. Het Bedrijf verleent u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare, beperkte licentie voor toegang tot de Site, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik.

Bepaalde beperkingen. De rechten die in deze voorwaarden aan u zijn goedgekeurd, zijn onderhevig aan de volgende beperkingen: (a) u mag de site niet verkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, hosten of anderszins commercieel exploiteren; (b) u zult geen enkel deel van de Site veranderen, er afgeleide werken van maken, demonteren, reverse compileren of reverse engineeren; (c) u zult de site niet bezoeken om een ​​vergelijkbare of concurrerende website te bouwen; en (d) behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, mag geen enkel deel van de Site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven, gepost of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, tenzij anders aangegeven, enige toekomstige release, update of andere toevoegingen aan de functionaliteit van de site zijn onderworpen aan deze voorwaarden. Alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen op de site moeten op alle kopieën ervan worden behouden.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de site te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, met of zonder kennisgeving aan u. U stemde ermee in dat het bedrijf niet aansprakelijk zal worden gesteld jegens u of een derde partij voor enige wijziging, onderbreking of beëindiging van de site of enig onderdeel.

Geen ondersteuning of onderhoud. U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verplicht is om u ondersteuning te bieden in verband met de Site.

Met uitzondering van gebruikersinhoud die u mogelijk verstrekt, bent u zich ervan bewust dat alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, patenten, handelsmerken en handelsgeheimen, op de site en de inhoud ervan eigendom zijn van het bedrijf of de leveranciers van het bedrijf. Merk op dat deze voorwaarden en toegang tot de site u geen rechten, titels of belangen in of op enige intellectuele eigendomsrechten geven, met uitzondering van de beperkte toegangsrechten die worden vermeld in paragraaf 2.1. Het bedrijf en zijn leveranciers behouden alle rechten voor die niet in deze voorwaarden worden verleend.

Gebruikersinhoud
Gebruikersinhoud. "Gebruikersinhoud" betekent alle informatie en inhoud die een gebruiker naar de site verzendt. U bent exclusief verantwoordelijk voor uw gebruikersinhoud. U draagt ​​alle risico's die verband houden met het gebruik van uw gebruikersinhoud. U verklaart hierbij dat uw gebruikersinhoud niet in strijd is met ons beleid voor acceptabel gebruik. U mag niet beweren of impliceren tegenover anderen dat uw gebruikersinhoud op enigerlei wijze wordt geleverd, gesponsord of onderschreven door het bedrijf. Omdat u alleen verantwoordelijk bent voor uw gebruikersinhoud, kunt u uzelf blootstellen aan aansprakelijkheid. Het Bedrijf is niet verplicht om een ​​back-up te maken van Gebruikersinhoud die u plaatst; ook kan uw gebruikersinhoud op elk moment worden verwijderd zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U bent als enige verantwoordelijk voor het maken van uw eigen reservekopieën van uw gebruikersinhoud als u dat wenst.

U verleent het Bedrijf hierbij een onomkeerbare, niet-exclusieve, royaltyvrije en volledig betaalde, wereldwijde licentie om uw Gebruikersinhoud te reproduceren, distribueren, publiekelijk weer te geven en uit te voeren, afgeleide werken voor te bereiden, in andere werken op te nemen en anderszins uw Gebruikersinhoud te gebruiken en exploiteren, en om sublicenties verlenen van de voorgaande rechten, uitsluitend met het doel uw gebruikersinhoud op de site op te nemen. U doet hierbij onomkeerbaar afstand van alle claims en beweringen van morele rechten of toekenning met betrekking tot uw Gebruikersinhoud.

Aanvaardbaar gebruik beleid. De volgende voorwaarden vormen ons "Beleid voor acceptabel gebruik": U stemt ermee in de Site niet te gebruiken voor het verzamelen, uploaden, verzenden, weergeven of distribueren van Gebruikersinhoud (i) die een recht van derden of enig intellectueel eigendom of eigendomsrecht schendt; (ii) die onwettig, intimiderend, beledigend, onrechtmatig, bedreigend, schadelijk, inbreukmakend op andermans privacy, vulgair, lasterlijk, vals, opzettelijk misleidend, lasterlijk, pornografisch, obsceen, overduidelijk aanstootgevend is, racisme, onverdraagzaamheid, haat of fysiek bevordert schade van welke aard dan ook tegen een groep of individu; (iii) die op enigerlei wijze schadelijk is voor minderjarigen; of (iv) die in strijd is met enige wet, regelgeving of verplichtingen of beperkingen opgelegd door een derde partij.

Bovendien stemt u ermee in om: (i) geen software te uploaden, verzenden of distribueren naar of via de Site die bedoeld is om een ​​computersysteem of gegevens te beschadigen of te wijzigen; (ii) ongevraagde of ongeoorloofde reclame via de Site verzenden, pro bewegend materiaal, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of enige andere vorm van duplicatieve of ongevraagde berichten; (iii) de Site gebruiken om zonder hun toestemming informatie of gegevens over andere gebruikers te verzamelen, verzamelen of samen te stellen; (iv) het verstoren, verstoren of een onnodige belasting vormen voor servers of netwerken die zijn verbonden met de Site, of de voorschriften, het beleid of de procedures van dergelijke netwerken schenden; (v) proberen om ongeautoriseerde toegang tot de Site te krijgen, hetzij door middel van wachtwoordmining of op enige andere manier; (vi) het gebruik en genot van de Site door een andere gebruiker lastig te vallen of te verstoren; of (vi) software of geautomatiseerde agenten of scripts gebruiken om meerdere accounts op de site aan te maken, of om geautomatiseerde zoekopdrachten, verzoeken of vragen naar de site te genereren.

We behouden ons het recht voor om gebruikersinhoud te bekijken en om naar eigen goeddunken onderzoek te doen naar en / of passende maatregelen tegen u te nemen als u het beleid voor acceptabel gebruik of enige andere bepaling van deze voorwaarden schendt of op een andere manier aansprakelijkheid creëert voor ons of een andere persoon. Een dergelijke actie kan het verwijderen of wijzigen van uw gebruikersinhoud omvatten, het beëindigen van uw account in overeenstemming met sectie 8 en / of u rapporteren aan wetshandhavingsinstanties.

Als u het Bedrijf feedback of suggesties geeft met betrekking tot de Site, wijst u hierbij alle rechten op dergelijke Feedback aan het Bedrijf toe en gaat u ermee akkoord dat het Bedrijf het recht heeft om deze Feedback en gerelateerde informatie te gebruiken en volledig te exploiteren op elke manier die het passend acht. Het bedrijf behandelt alle feedback die u aan het bedrijf geeft als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd.

U stemt ermee in om het Bedrijf en zijn functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren en te vrijwaren, inclusief kosten en advocatenhonoraria, van elke claim of eis van een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit (a) uw gebruik van de Site, (b) uw schending van deze voorwaarden, (c) uw schending van toepasselijke wet- of regelgeving of (d) uw gebruikersinhoud. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke kwestie waarvoor u ons moet vrijwaren, en u gaat ermee akkoord mee te werken aan onze verdediging van deze claims. U stemt ermee in om geen enkele kwestie te schikken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Het Bedrijf zal redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure zodra het zich hiervan bewust wordt.

Links en advertenties van derden; andere gebruikers
Links en advertenties van derden. De site kan links naar websites en diensten van derden bevatten en / of advertenties voor derden weergeven. Dergelijke links en advertenties van derden vallen niet onder de controle van het bedrijf en het bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele links en advertenties van derden. Het Bedrijf biedt alleen toegang tot deze links en advertenties van derden voor uw gemak en beoordeelt, keurt, controleert, onderschrijft, garandeert of doet geen uitspraken met betrekking tot links en advertenties van derden. U gebruikt alle links en advertenties van derden op eigen risico, en u dient daarbij de nodige voorzichtigheid en discretie te betrachten. Wanneer u op een van de links en advertenties van derden klikt, zijn de toepasselijke voorwaarden en het beleid van de derde partij van toepassing, inclusief de privacy- en gegevensverzamelingspraktijken van de derde partij.

Andere gebruikers. Elke sitegebruiker is als enige verantwoordelijk voor al zijn eigen gebruikersinhoud. Omdat we geen controle hebben over gebruikersinhoud, erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enige gebruikersinhoud, of deze nu door u of door anderen wordt verstrekt. U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk is voor enig verlies of enige schade die is opgelopen als gevolg van dergelijke interacties. Als er een geschil is tussen u en een sitegebruiker, zijn we niet verplicht om hierbij betrokken te raken.

U ontslaat en ontslaat hierbij het bedrijf en onze functionarissen, werknemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden van, en doet hierbij afstand van en doet afstand van elk verleden, heden en toekomstig geschil, claim, controverse, eis, recht, verplichting, aansprakelijkheid, actie en oorzaak van actie van elke soort en aard, die is ontstaan ​​of direct of indirect voortvloeit uit, of direct of indirect verband houdt met de Site. Als u een inwoner van Californië bent, doet u hierbij afstand van sectie 1542 van het Californische burgerlijk wetboek in verband met het voorgaande, waarin staat: "een algemene vrijlating strekt zich niet uit tot vorderingen waarvan de schuldeiser niet weet of vermoedt dat ze in zijn of haar voordeel bestaan ​​bij de het tijdstip van uitvoering van de vrijlating, dat, indien hij of haar bekend was, zijn of haar schikking met de schuldenaar wezenlijk moet hebben beïnvloed. "

Cookies en webbakens. Net als elke andere website gebruikt Swibe ‘cookies’. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, waaronder de voorkeuren van bezoekers en de pagina's op de website die de bezoeker heeft bezocht of bezocht. De informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring te optimaliseren door onze webpagina-inhoud aan te passen op basis van het browsertype van bezoekers en/of andere informatie.

Vrijwaringen
De site wordt aangeboden op een "as-is" en "zoals beschikbaar" -basis, en het bedrijf en onze leveranciers wijzen uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden van welke aard dan ook af, hetzij expliciet, impliciet of wettelijk, inclusief alle garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid. , geschiktheid voor een bepaald doel, titel, ongestoord plezier, nauwkeurigheid of niet-overtreding. Wij en onze leveranciers garanderen niet dat de site aan uw vereisten zal voldoen, ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos beschikbaar zal zijn, of accuraat, betrouwbaar, vrij van virussen of andere schadelijke code, volledig, legaal is. of veilig. Als de toepasselijke wetgeving garanties vereist met betrekking tot de site, zijn al deze garanties beperkt in duur tot negentig (90) dagen vanaf de datum van eerste gebruik.

Sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting van impliciete garanties niet toe, dus de bovenstaande uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing. Sommige rechtsgebieden staan ​​geen beperkingen toe met betrekking tot de duur van een impliciete garantie, dus de bovenstaande beperking is mogelijk niet op u van toepassing.

Beperking van aansprakelijkheid
Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, zullen het bedrijf of onze leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige gederfde winst, verloren gegevens, kosten van aanschaf van vervangende producten of enige indirecte, gevolgschade, voorbeeldige, incidentele, speciale of punitieve schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden of uw gebruik van, of onvermogen om de site te gebruiken, zelfs als het bedrijf op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Toegang tot en gebruik van de site is naar eigen inzicht en risico, en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw apparaat of computersysteem, of verlies van gegevens als gevolg daarvan.

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, zal onze aansprakelijkheid jegens u voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, te allen tijde beperkt zijn tot een maximum van vijftig Amerikaanse dollars (US $ 50, -), niettegenstaande andersluidende bepalingen hierin. Het bestaan ​​van meer dan één claim zal deze limiet niet vergroten. U gaat ermee akkoord dat onze leveranciers geen enkele aansprakelijkheid hebben die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst.

Sommige rechtsgebieden staan ​​de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

Looptijd en beëindiging. Behoudens deze sectie blijven deze voorwaarden volledig van kracht terwijl u de site gebruikt. We kunnen uw rechten om de site te gebruiken op elk moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken opschorten of beëindigen, inclusief voor elk gebruik van de site in strijd met deze voorwaarden. Bij beëindiging van uw rechten onder deze voorwaarden, worden uw account en het recht op toegang tot en gebruik van de site onmiddellijk beëindigd. U begrijpt dat elke beëindiging van uw account kan leiden tot het verwijderen van uw gebruikersinhoud die aan uw account is gekoppeld uit onze live databases. Het Bedrijf is op geen enkele manier aansprakelijk jegens u voor de beëindiging van uw rechten onder deze Voorwaarden. Zelfs nadat uw rechten onder deze voorwaarden zijn beëindigd, blijven de volgende bepalingen van deze voorwaarden van kracht: artikelen 2 tot en met 2.5, artikel 3 en artikelen 4 tot en met 10.

Copyrightbeleid
Het bedrijf respecteert het intellectuele eigendom van anderen en vraagt ​​dat gebruikers van onze site hetzelfde doen. In verband met onze site hebben we een beleid aangenomen en geïmplementeerd dat de auteursrechtwetgeving respecteert dat voorziet in de verwijdering van inbreukmakend materiaal en in de beëindiging van gebruikers van onze online site die herhaaldelijk inbreuk plegen op intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten. Als u van mening bent dat een van onze gebruikers, door het gebruik van onze site, op onrechtmatige wijze inbreuk maakt op het (de) auteursrecht (en) op een werk, en u het vermeend inbreukmakende materiaal wilt laten verwijderen, dient u de volgende informatie in de vorm van een schriftelijke kennisgeving tot 17 USC § 512 (c)) moeten worden verstrekt aan onze aangewezen Copyright Agent:

uw fysieke of elektronische handtekening;

identificatie van het (de) auteursrechtelijk beschermde werk (en) waarvan u beweert dat er inbreuk op is gemaakt;

identificatie van het materiaal op onze diensten waarvan u beweert dat het inbreuk maakt en dat u ons verzoekt te verwijderen;

voldoende informatie om ons in staat te stellen dergelijk materiaal te lokaliseren;

uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het aanstootgevende materiaal niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of onder de wet; en

een verklaring dat de informatie in de melding juist is, en op straffe van meineed, dat u ofwel de eigenaar bent van het auteursrecht waarop vermeend is geschonden, of dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht.

Houd er rekening mee dat, volgens 17 U.S.C. § 512 (f), onderwerpt elke verkeerde voorstelling van materiële feiten in een schriftelijke kennisgeving de klagende partij automatisch aan aansprakelijkheid voor eventuele schade, kosten en advocaatkosten die door ons zijn opgelopen in verband met de schriftelijke kennisgeving en beschuldiging van inbreuk op het auteursrecht.

Algemeen
Deze voorwaarden kunnen af ​​en toe worden herzien en als we substantiële wijzigingen aanbrengen, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door u een e-mail te sturen naar het laatste e-mailadres dat u ons heeft opgegeven en / of door een prominente kennisgeving van de wijzigingen op onze website te plaatsen. Site. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van uw meest actuele e-mailadres. In het geval dat het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt niet geldig is, zal onze verzending van de e-mail met een dergelijke kennisgeving niettemin een effectieve kennisgeving vormen van de wijzigingen die in de kennisgeving worden beschreven. Alle wijzigingen in deze voorwaarden zullen ten vroegste dertig (30) kalenderdagen volgend op onze verzending van een e-mailbericht aan u of dertig (30) kalenderdagen na onze publicatie van de kennisgeving van de wijzigingen op onze site van kracht worden. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht voor nieuwe gebruikers van onze site. Voortgezet gebruik van onze site na kennisgeving van dergelijke wijzigingen geeft aan dat u dergelijke wijzigingen erkent en ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden van dergelijke wijzigingen. Geschillenbeslechting. Lees deze arbitrageovereenkomst zorgvuldig door. Het maakt deel uit van uw contract met het bedrijf en heeft invloed op uw rechten. Het bevat procedures voor VERPLICHTE BINDENDE ARBITRAGE EN EEN OPSTELLING VAN EEN COLLECTIEVE ACTIE.

Toepasselijkheid van arbitrageovereenkomst. Alle claims en geschillen in verband met de Voorwaarden of het gebruik van een product of dienst geleverd door het Bedrijf die niet informeel of in een rechtbank voor geringe vorderingen kunnen worden opgelost, zullen worden opgelost door middel van bindende arbitrage op individuele basis onder de voorwaarden van deze Arbitrageovereenkomst. Tenzij anders overeengekomen, worden alle arbitrageprocedures in het Engels gevoerd. Deze arbitrageovereenkomst is van toepassing op u en het bedrijf, en op alle dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, agenten, werknemers, rechtsvoorgangers, opvolgers en rechtverkrijgenden, evenals alle geautoriseerde of ongeautoriseerde gebruikers of begunstigden van diensten of goederen die onder de voorwaarden worden geleverd.

Kennisgevingsvereiste en informele geschillenbeslechting. Voordat een van de partijen arbitrage kan aanvragen, moet de partij eerst de andere partij een schriftelijke kennisgeving van geschil sturen waarin de aard en de basis van de claim of het geschil en de gevraagde voorziening worden beschreven. Een kennisgeving aan het bedrijf moet worden gestuurd naar: Aspergeakker 14, 2723XB Zoetermeer. Nadat de Kennisgeving is ontvangen, kunnen u en het Bedrijf proberen om de claim of het geschil informeel op te lossen. Als u en het bedrijf de claim of het geschil niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de kennisgeving oplossen, kan elke partij een arbitrageprocedure starten. Het bedrag van een door een partij gedaan schikkingsaanbod mag pas aan de arbiter worden bekendgemaakt nadat de arbiter het bedrag van de toekenning waarop een van beide partijen recht heeft, heeft vastgesteld.

Arbitrageregels. Arbitrage zal worden geïnitieerd via de American Arbitration Association, een gevestigde aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting die arbitrage aanbiedt zoals uiteengezet in deze sectie. Als AAA niet beschikbaar is voor arbitrage, komen de partijen overeen om een ​​alternatieve ADR-aanbieder te selecteren. De regels van de ADR-aanbieder zijn van toepassing op alle aspecten van de arbitrage, behalve voor zover dergelijke regels in strijd zijn met de voorwaarden. De AAA Consumer Arbitration Rules die van toepassing zijn op de arbitrage, zijn online beschikbaar op adr.org of door de AAA te bellen op 1-800-778-7879. De arbitrage zal worden gevoerd door een enkele, neutrale arbiter. Eventuele claims of geschillen waarbij het totale bedrag van de gevraagde toekenning minder is dan tienduizend Amerikaanse dollar ($ 10.000,00), kunnen worden beslecht door middel van bindende arbitrage zonder verschijnselen, naar keuze van de partij die om schadeloosstelling verzoekt. Voor claims of geschillen waarbij het totale bedrag van de gevraagde toekenning tienduizend Amerikaanse dollar ($ 10.000,00) of meer is, wordt het recht op een hoorzitting bepaald door de arbitrageregels. Elke hoorzitting wordt gehouden op een locatie binnen 100 mijl van uw woonplaats, tenzij u buiten de Verenigde Staten woont en tenzij de partijen anders overeenkomen. Als u buiten de VS woont, zal de arbiter de partijen redelijkerwijs op de hoogte stellen van de datum, tijd en plaats van eventuele mondelinge hoorzittingen. Elk oordeel over de uitspraak van de arbiter kan worden ingediend bij elke bevoegde rechtbank. Als de arbiter u een beloning toekent die hoger is dan het laatste schikkingsaanbod dat het bedrijf u heeft gedaan voorafgaand aan de start van de arbitrage, zal het bedrijf u het hoogste van de beloning of $ 2.500,00 betalen. Elke partij draagt ​​haar schuld